Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2007
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2007, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:
 
1. Đề tài:Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Luận cứ khoa học phục vụ sửa đổi Luật Thanh tra và hoàn thiện pháp luật về thanh tra.” do đồng chí Trần Văn Truyền – Tổng Thanh tra, làm Chủ nhiệm đề tài;
 
2. Đề tài:Nghiên cứu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cải cách hành chính.” do TS. Nguyễn Văn Thanh – Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
3. Đề tài: “Các biện pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng” do ThS. Đinh Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
4. Đề tài: “Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (chương trình Thanh tra viên) của Trường Cán bộ Thanh tra đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên trong thời gian tới” do TS. Ngô Mạnh Toan – Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
5. Đề tài: “Thực trạng hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới” do đồng chí Ngô Văn Khánh – Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chinh phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
6. Đề tài: “Đổi mới công tác văn phòng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ” do đồng chí Hà Trọng Công – Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài;
 
7. Đề tài: “Đổi mới công tác tổ chức cán bộ của ngành Thanh tra” do đồng chí Nguyễn Khắc Hường – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
8. Đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tổng hợp phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ” do đồng chí Phạm Khắc Diễn – Phó Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;

9. Đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.” do ThS. Nguyễn Đức Hạnh – Vụ trưởng Vụ IV, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tà

Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: