Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2008
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2008, Thanh tra Chính phủ triển khai 07 đề tài nghiên cứu  khoa học cấp cơ sở. Cụ thể như sau:
 
1. Đề tài: “Xây dựng Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp lên Trung ương” do đồng chí Nguyễn Tiến Binh – Phó Vụ trưởng Vụ VI, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài;
 
2. Đề tài: “Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra về nghiệp vụ tiếp công dân” do ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Khoa giáo viên, Trường Cán bộ Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
3. Đề tài: “Thực hiện nguyên tắc công khai trong hoạt động thanh tra” do ThS. Phạm Thị Huệ – Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
4. Đề tài: “Mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan tài phán hành chính một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam” do đồng chí Phạm Thị Thúy – Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: