Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2009
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2009, Thanh tra Chính phủ triển khai 08 đề tài nghiên cứu  khoa học cấp cơ sở. Cụ thể như sau:
 
1. Đề tài: “Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan Thanh tra Chính phủ” do TS. Trần Đăng Vinh - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
2. Đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Thanh tra Chính phủ” do ThS. Nguyễn Vũ Minh Hằng - Phó phòng Tài vụ, Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
3. Đề tài: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hiệu quả hoạt động quản lý khoa học của Viện Khoa học Thanh tra” do đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
4. Đề tài: “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng các công cụ đo lường tham nhũng và đề xuất áp dụng cho Việt Nam” do đồng chí Trần Văn Long - Phụ trách phòng Thông tin - Tư liệu & Thư viện, Viện Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
5. Đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng của cơ quan Thanh tra Chính phủ” do đồng chí Trương Quốc Hưng - Phụ trách phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
6. Đề tài: “Xung đột pháp luật về khiếu nại hành chính trong một số lĩnh vực và giải pháp khắc phục” do ThS. Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
7. Đề tài: “Một số định hướng của việc đào tạo văn bằng hai cử nhân hành chính chuyên ngành thanh tra” do ThS. Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng khoa nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 

8. Đề tài: “Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ” do ThS. Trịnh Như Hoa - Trưởng phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;

Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: