Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2007
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2007, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 07 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:
 
1. Đề tài: “Kết luận thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do đồng chí Nguyễn Văn Kim – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
2. Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng” do đồng chí Nguyễn Ngọc Tản – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
3. Đề tài: “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong tình hình mới” do đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
4. Đề tài: “Một số giải pháp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng” do ThS. Phạm Thị Huệ – Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
5. Đề tài: “Một số vấn đề về tham nhũng trong khu vực tư và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Lâm – Phụ trách Phòng Nghiên cứu, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
6. Đề tài: “Vai trò của Internet trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Sĩ Giao – Phòng TT-TL-TV, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
7. Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất định hướng hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Thanh tra đến năm 2015” do ThS. Nguyễn Quốc Văn – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế làm Chủ nhiệm đề tài;
Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: