Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục chuyên đề nghiên cứu độc lập năm 2009
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

 Trong năm 2009, Thanh tra Chính phủ thực hiện 06 chuyên đề nghiên cứu khoa học độc lập. Cụ thể như sau:
1. Chuyên đề: “Thực trạng quản lý, sử dụng đất trong một số dự án đầu tư” do ThS. Nguyễn Tuấn Khanh - Phụ trách Phòng Nghiên cứu, Viện Khoa học Thanh tra chủ trì;
 
2. Chuyên đề: “Những vấn đề rút ra qua cuộc thanh tra Tổng công ty thuốc lá Việt Nam” do đồng chí Trương Quốc Hưng - Phụ trách Phòng quản lý Khoa học, Viện Khoa học Thanh tra chủ trì;
 
3. Chuyên đề: “Thực trạng công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức sau 2 năm thực hiện” do đồng chí Trần Văn Long - Phụ trách Phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra chủ trì;
 
4. Chuyên đề: “Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn của Thanh tra Chính phủ” do đồng chí Lê Đức Trung - Phòng quản lý Khoa học, Viện Khoa học Thanh tra chủ trì;
 
5. Chuyên đề: “Giá trị pháp lý của kết luận thanh tra” do ThS. Lê Thị Thuý - Phòng Nghiên cứu, Viện Khoa học Thanh tra chủ trì;
 
6. Chuyên đề: “Mối quan hệ giữa các cơ quan thanh tra với cơ quan điều tra, viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” do đồng chí Lê Văn Đức - Phòng Thông tin, Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra chủ trì.
Phân loại | Chuyên đề độc lập
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: