Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |
Trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 07 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động thanh tra doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp do ThS. Phạm Đăng Dũng, Trưởng Khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường CBTT làm chủ nhiệm đề tài;

2. Một số vấn đề về kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra do ThS. Lê Đức Trung, Trưởng phòng Tổng hợp – Quản trị, Viện KHTT làm chủ nhiệm đề tài;

3. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra do ThS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng TT – Tl & TV, Viện KHTT làm chủ nhiệm đề tài;

4. Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra – Thực trạng và giải pháp do ThS. Trần Văn Dương, Phó Trưởng phòng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

5. Quyền và nghĩ vụ của đối tượng thanh tra trong thực hiện kết luận thanh tra do Nguyễn Đình Bính, Vụ Pháp chế, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

6. Tập trung, quản lý và sử dụng cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện KHTT làm chủ nhiệm đề tài;

7. Quản lý và sử dụng viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp do Phạm Thị Thi, Phòng Tổng hợp – Quản trị, Viện KHTT làm chủ nhiệm đề tài.


Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2014
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: