Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |
Trong năm 2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 10 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

1. Thẩm định dự thảo kết luận Thanh tra – Những vấn đề đang đặt ra
do Lê Văn Đức, Phóng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học  làm chủ nhiệm đề tài;

2. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra liên ngành trong giai đoạn hiện nay do ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

3. Việc xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước do Phạm Thị Thu Hiền, Trường phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

4. Sự phối hợp giữa Ban Tiếp dân Trung ương và các địa phương trong công tác tiếp dân, xử lý giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người do Phan Văn Hải, Trưởng phòng Tiếp dân 1, Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

5. Quan hệ phối hợp giữa cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra trong xử lý các vụ việc sai phạm của cán bộ, công chức là đảng viên do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

6. Phòng chống tham nhũng trong các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện KHTT làm chủ nhiệm đề tài;

7. Vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
do ThS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu & Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

8.Công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Sĩ Giao, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài.

9. Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng do Đậu Thị Hiền, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;


Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2015
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: