Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài Khoa học cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm năm 2014
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |
Trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 04 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (Trọng điểm cấp Bộ) do TS. Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

2. Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính do TS. Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài;

3. Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam do TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

4. Thanh tra công vụ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài.


Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2014
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: