Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |
Trong năm 2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

2. Thu hồi đất và giải quyết kiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

3. Phân định hoạt động thanh tra – kiểm toán nhà nước do TS. Trần Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính & Tổng hợp, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

4. Cơ sở khoa học cho việc quy định chức năng giám sát và đánh giá hành chính cho cơ quan Thanh tra nhà nước do ThS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanhtra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài;

5. Các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và yêu cầu hoàn thiện pháp luật của Việt Nam” do ThS. Lê Đức Trung, Trưởng phòng Tổng hợp – Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài.


Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2015
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: