Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

1. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và yêu cầu hoàn thiện pháp luật của Việt Nam do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

2. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động thanh tra do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

3. Một số vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng do ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

4. Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Chính phủ thời gian qua do Đậu Thị Hiền, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

5. Hoạt động thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

6. Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân do Nguyễn Đăng Hạnh, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

7. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên do Nguyễn Thị Thu Nga, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

8. Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do ThS. Vũ Đức Hoan, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

9. Ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2016
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: