Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |
Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:

1.Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
2. Hình thức thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
3. Phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
4. Đối tượng của khiếu nại hành chính – Những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
5. Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật do TS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2017
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: