Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 1997
Chủ nhiệm tóm tắt | Lê Bình Vọng
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 1997, Thanh tra Nhà nước tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Đề tài: "Toà án hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn." do PGS.PTS. Lê Bình Vọng/ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, pháp chế, TTNN làm chủ nhiệm đề tài.

Phân loại | Đề tài cấp Nhà nước
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 1997
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: