Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2009
Chủ nhiệm tóm tắt | Lê Tiến Hào
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2009, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Đề tài: "Khiếu nại, tố cáo hành chính - cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp." do TS. Lê Tiến Hào/Phó Tổng thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài.

Phân loại | Đề tài cấp Nhà nước
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: