Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |
Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

1. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiêm.
2. Xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam do ThS. Lê Văn Đức, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
3. Chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư do Trần Lan Hương, Nghiên cứu viên Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. 
4. Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh do ThS. Bùi Bảo Tuấn, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
5. Chế độ thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp do ThS. Lê Quang Linh, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2018
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: