Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:

 

1. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

2. Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập do TS. Trần Văn Long, Trưởng phòng, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

3. Vai trò của các cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển do TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

4. Khiếu nại, tố cáo đông người liên quan tới việc chuyển đổi mô hình chợ - Thực trạng và giải pháp  do Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương làm chủ nhiệm.

 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn do ThS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2019
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: