Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai 05 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

 

 1. Thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước - Quy định pháp luật và thực tiễn thi hành do ThS. Tạ Thu Thủy, Nghiên cứu viên, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

 2. Cơ sở khoa học xây dựng chuẩn mực tiếp công dân do TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

3. Thực trạng tranh chấp, khiếu nại đất rừng, đất nông, lâm trường ở khu vực Tây nguyên và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết do Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Trưởng phòng, Cục II, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

4. Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ chủ trì do Nguyễn Thị Thu Nga, Nghiên cứu viên, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

5. Tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp - Thực trạng và giải pháp do ThS. Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2019
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: