Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2020
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 08 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

 

1. Chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng, Viện CH&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

2. Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ do TS. Nguyễn Thị Thu Nga, Nghiên cứu viên, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

3. Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam do TS. Tạ Thu Thủy, Phó Trưởng phòng, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

4. Đối tượng thanh tra – những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Lê Văn Đức, Phó Trưởng phòng, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

5. Thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước do TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng khoa, Trường Cán bộ thanh tra,Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

6. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo do ThS. Vũ Đức Hoan, Chuyên viên, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

7. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 do ThS. Đào Thị Thu Hà, Nghiên cứu viên, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

8. Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ do ThS. Lưu Thị Ngọc Vân, Thanh tra viên, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2020
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: