Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2010, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 06 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:
 
1. Đề tài: “Cơ sở xác định trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng” do ThS. Nguyễn Tuấn Khanh – Trưởng phòng Nghiên cứu và Đào tạo, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
2. Đề tài: “Cơ sở xử lý các hành vi vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo” do ThS. Nguyễn Văn Kim – Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
3. Đề tài: “Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do đồng chí Nguyễn Thái Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
4. Đề tài: “Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng – thực trạng và giải pháp” do ThS. Hoàng Thái Dương  - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
5. Đề tài: “Nghĩa vụ và việc thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách là thành viên Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng – những vấn đề đặt ra sau khi Việt Nam phê chuẩn Công ước” do đồng chí Hà Trọng Công – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài;
 
6. Đề tài: “Xây dựng hệ thống chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Đinh Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài;
Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: