Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2010
Chủ nhiệm tóm tắt | -
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2010, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 11 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:
 
1. Đề tài: “Thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – thực trạng và những bài học kinh nghiệm.” do đồng chí Lê Hồng Lĩnh – Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài;
 
2. Đề tài: “Nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả kết quả nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ vào tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra.” do đồng chí Phạm Thị Thu Hiền – Trưởng Phòng Tổng hợp – Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài;
 
3. Đề tài: “Mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ với các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện quyền thanh tra và quản lý nhà nước về thanh tra.” do đồng chí Trần Văn Tuấn – Trưởng phòng thanh tra khối nội chính, Vụ II – Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
4. Đề tài: “Công khai kết luận thanh tra – những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.” do ThS. Trịnh Văn Toàn, phòng Tổng hợp – Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
5. Đề tài: “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc trao đổi, quản lý sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng.” của Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ do đồng chí Dương Hồng Thành, Phòng Tổng hợp, Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
6. Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo cáo việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của các Bộ, ngành, địa phương hiện nay.” do đồng chí Phí Ngọc Tuyển, Trưởng phòng I – Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
7. Đề tài: “Cơ chế bảo vệ người tố cáo” do ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Tuyên truyền, thẩm định và kiểm tra văn bản pháp luật – Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
 
8. Đề tài: “Phân cấp quản lý cán bộ, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp của Thanh tra Chính phủ – Thực trạng và giải pháp” do đồng chí Lê Tiến Đạt, Trưởng Ban biên tập – Tạp chí Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
9. Đề tài: “Một số giải pháp nhằm pháp triển đội ngũ giăng viên Trường Cán bộ Thanh tra.” do ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Khoa nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo – Trường Cán bộ Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
10. Đề tài: “Một số trùng lắp, chồng chéo cơ bản về chức năng, thẩm quyền giữa các cấp thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan nhà nước khác.” do đồng chí Lê Đức Trung, Phòng Quản lý Khoa học – Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ nhiệm đề tài;
 
11. Đề tài: “Hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình hiệp y bổ nhiệm Chánh thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp phần tăng cường công tác tổ chức cán bộ của Thanh tra Chính phủ” do đồng chí Phạm Trần Tuấn, Phòng Cán bộ – Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm đề tài;
Phân loại | Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lý |
Lĩnh vực |
Xếp loại |
Năm nghiên cứu | 2009
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: