Sự tham gia của người dân, trong đó có sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực nghiên cứu giao thoa của nhiều ngành khoa học xã hội, như chính trị học,...

Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, qua đó bảo đảm xây dựng một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp,...

Bài viết nêu khái quát quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan (như Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ, công chức…) về quyền hành pháp và cơ quan thực hiện...

Để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính cần phải có nhận thức đúng, tư duy đúng, cách làm đúng thì mới đạt hiệu quả. Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ là kiến tạo với bản chất là liêm chính thì...

Quản trị nhà nước (hay quản trị công) trên thế giới đang chuyển đổi do nhiều yếu tố khách quan và Chính phủ mở là mô hình có tính hợp lý, hiện thực trong tương lai đối với các quốc gia. Sáng kiến...

Kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cũng là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài: đấu tranh trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong nội bộ mỗi tổ...

Xã hội ngày nay vận động nhanh hơn rất nhiều. Thời đại thông tin đòi hỏi “sức ép đòi phải ra quyết định nhanh hơn giáng mạnh thẳng vào tính phức tạp thêm và tính xa lạ thêm của môi trường mà người...

Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Bài viết phân tích vai trò của các chuyên gia, nhà khoa...

“Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật…” hay viết ngắn gọn “Tổ chức thi hành pháp luật” lần đầu tiên được quy định trong nhiều điều luật của Hiến pháp năm 2013. Tìm hiểu các quy định mới về tổ chức thi...

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận nhiệm vụ kiến quốc là “chính sách kháng chiến kiến quốc”[1], tức chính sách “kiến thiết quốc gia”[2] trong hoàn cảnh vừa kiến thiết, vừa kháng chiến chống...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: