Dù phân loại các cơ quan nhà nước thế nào thì vẫn đi đến sự thừa nhận chung là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước của nước ta là hệ thống cơ quan hành chính hay quản lý nhà...

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám với bản Tuyên ngôn lịch sử đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân thể hiện tính dân chủ, bản chất Nhà nước ta - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Khiếu nại , tố cáo (KNTC) là một hiện tượng tất yếu của xã hội. Công tác giải quyết KNTC gắn liền với sự ra đời và phát triển của bất kỳ nhà nước nào trên thế giới. Và, Việt Nam cũng không phải là...

Khiếu nại, tố cáo đông người hiện nay đang là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người thường diễn ra rất gay gắt; thậm chí có tổ chức, có người cầm đầu, huy động...

Thực trạng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai đã và đang là vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước, ổn định xã hội.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền công dân. Thủ tục giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo gồm ba hoạt động chủ yếu: xác minh, kết luận...

Luật khiếu nại, tố cáo quy định người khiếu nại được nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại và khẳng định rõ vai trò của luật sư vào quá trình giải quyết khiếu nại

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Khiếu nại, tố cáo là một phương thức thể hiện quyền dân chủ của nhân dân và là một trong những phương thức thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với bộ máy Nhà nước.

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: