Cẩm nang thực hiện hoạt động giám sát – Dành cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn

“Cẩm nang thực hiện hoạt động giám sát – Dành cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn” được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động năm 2015 của Dự án...

Dù phân loại các cơ quan nhà nước thế nào thì vẫn đi đến sự thừa nhận chung là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước của nước ta là hệ thống cơ quan hành chính hay quản lý nhà...

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám với bản Tuyên ngôn lịch sử đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân thể hiện tính dân chủ, bản chất Nhà nước ta - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: