Đề tài Khoa học
Chương trình nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020    
Cập nhật: 20/05/2016 03:41
Xem lịch sử tin bài

Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu rõ: “Phát triển mạnh khoa học, công nghệ làm động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức”. Ngày 11 tháng 4 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. Chiến lược đề ra quan điểm: “Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Chương trình NCKH 2016-2020: Download
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: