Công tác thông tin, báo cáo về hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ - Một số kết quả đạt được và kiến nghị    
Cập nhật: 20/01/2021 08:28
Xem lịch sử tin bài

Được thành lập từ năm 2013 theo Quyết định số 38/QĐ-TTCP ngày 07/01/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong những năm qua, đầu tiên phải kể đến vai trò tham mưu, tổng hợp của Vụ trong việc giúp Tổng Thanh tra Chính phủ điều phối hoạt động của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành, địa phương theo định hướng, chương trình, kế hoạch công tác thanh tra.

Tiếp đó là việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo về hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ thể hiện qua một số điểm nổi bật sau:

 

Thứ nhất, là việc xây dựng thể chế về chế độ thông tin báo cáo. Ngay sau khi thành lập, Vụ đã tập trung xây dựng thể chế thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó, đối với công tác thông tin, tổng hợp Vụ đã tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2013/TT- Thanh tra Chính phủ ngày 10/6/2013 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Thanh tra Chính phủ về chế độ thông tin báo cáo và Thanh tra Chính phủ là một trong số ít bộ, ngành Trung ương có quy định cụ thể về lĩnh vực này bằng văn bản mức độ ban hành thông tư. Thông tư số 03/2013/TT-TTCP đã cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra; quy định chi tiết, cụ thể về nguyên tắc, trách nhiệm báo cáo; các loại báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề, đột xuất; thống nhất thời kỳ lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo định kỳ trong phạm vi cả nước ...

 

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ quy định thống nhất đề cương báo cáo cho các cấp kèm theo các mẫu biểu thống kê một cách chi tiết theo từng lĩnh vực, giúp cho công tác tổng hợp báo cáo thuận tiện, chính xác hơn. Hầu hết những nội dung này phù hợp với quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Chính phủ sau này (Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước).

 

Việc ban hành và tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP là tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau này.

 

Tiếp đó, ngày 28/7/2014 Vụ đã tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1730/TTCP-KHTCTH hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong nội bộ các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 

Hai văn bản nêu trên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành, đã dần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thời kỳ trước đó.

 

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP nhằm cập nhật, bổ sung những quy định mới của pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra Chính phủ (Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 ...), đồng thời bổ sung theo yêu cầu của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đối với các lĩnh vực này. Dự thảo Thông tư đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến ban hành trong tháng 12/2020.

 

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo

 

Thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc chức năng quản lý và ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ theo chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ; rà soát, đánh giá chế độ báo cáo, ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, theo đó đã bãi bỏ 01 báo cáo định kỳ và đơn giản hóa 03 kỳ báo cáo[1] (chỉ gửi biểu số liệu).

 

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ trong lĩnh vực thông tin, báo cáo, ngay từ khi tham mưu ban hành Thông tư số 03/2013/TT-TTCP việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai thông qua việc nhận, gửi báo cáo hay thiết kế hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu đồng bộ, thống nhất cho các cấp trên phạm vi cả nước tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin sau này.

 

Song song với đó, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm ứng dụng.

 

Đến năm 2015, Thanh tra Chính phủ chính thức triển khai sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ kỳ báo cáo Quý I/2015.

 

Đây là phần mềm chuyên biệt cho chế độ thông tin, báo cáo đầu tiên của Thanh tra Chính phủ. Mặc dù mới chỉ triển khai được đến cấp bộ, tỉnh nhưng việc đưa vào sử dụng phần mềm đã khắc phục được một phần bất cập về thời hạn gửi báo cáo, số liệu thông tin, báo cáo đầy đủ hơn trước, độ chính xác số liệu được nâng lên rõ rệt và tiết kiệm được khoảng 20% thời gian xử lý số liệu xây dựng báo cáo.

 

Bên cạnh đó, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp luôn đơn vị đi đầu của cơ quan trong việc sử dụng phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp (Voffice) và chữ ký số, hầu hết các văn bản đều được xử lý và trình ký điện tử (trừ trường hợp văn bản mật), góp phần rút ngắn đáng kể thời gian, tiết kiệm chi phí, nguồn lực trong khâu xử lý, trình ký, phát hành.

 

Theo một nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này[2], trong 05 năm, từ 2013- 2017, trung bình hằng năm, Thanh tra Chính phủ ban hành 140 báo cáo, con số này chưa bao gồm các báo cáo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và số lượng lớn các văn bản chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc chức năng của Thanh tra Chính phủ.

 

Những năm gần đây, theo yêu cầu quản lý, giám sát, số lượng báo cáo ngày càng tăng, đặc biệt là năm 2020, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết, đánh giá các chương trình công tác, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết … của nhiệm kỳ và phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhanh, chính xác, kịp thời, góp phần quan trọng vào kết quả công tác thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành.

 

Đồng thời với việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT- Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ triển khai xây dựng phần mềm báo cáo tương ứng với nhiều tính năng ưu việt hơn và triển khai đến cấp huyện, hiện đang trong quá trình tập huấn, hướng dẫn sử dụng, dự kiến chính thức triển khai toàn quốc trong Quý I/2021.

 

Thanh tra Chính phủ đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc kết nối hệ thống báo cáo của Thanh tra Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia do Văn phòng Chính phủ triển khai nhằm chia sẻ, nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu báo cáo của Ngành.

 

Thứ ba, thường xuyên tiến hành hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ làm công tác thông tin, báo cáo trong cơ quan thanh tra các cấp, các ngành bằng các biện pháp thiết thực như tổ chức hội nghị, hướng dẫn trực tuyến, trực tiếp hoặc qua thư điện tử, điện thoại, ...

 

Ngoài ra, hàng năm, Vụ còn tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra các bộ, ngành, địa  phương trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Qua đó đã hướng dẫn và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác này của các đơn vị. Đến nay, cơ bản công tác thông tin, tổng hợp trong toàn Ngành đã đi vào nền nếp.

 

Có thể nói, đến thời điểm này, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra của bộ, ngành, địa phương và Thanh tra Chính phủ trong giai đoạn từ 2013 đến nay đã tạo ra nguồn thông tin tổng hợp đồ sộ, đa dạng  phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; chất lượng công tác thông tin, tổng hợp báo cáo ngày càng được nâng lên, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng cơ quan hành chính, cơ quan thanh tra các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin về công tác thanh tra; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành, theo Vụ Kế hoạch và Tổng hợp, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần thực hiện các giải pháp sau:

 

Thứ nhất, ban hành và tổ chức tập huấn, thực hiện có hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. Đây là cơ sở, hành lang pháp lý cho công tác thông tin, báo cáo của Ngành.

 

Thứ hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương với công tác thông tin, báo cáo.

 

Thứ ba là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể tham gia chu trình thông tin, báo cáo; xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng, tính ổn định của cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin, báo cáo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Thứ tư là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm về công tác này (phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp, phần báo cáo công tác thanh tra) và kết nối với Hệ thống thông tin, báo cáo quốc gia.

 

Thứ năm là, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo đảm việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

 

Lê Quang Linh

Trưởng phòng Tổng hợp

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

Thanh tra Chính phủ[1] Phương án theo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP

[2] Đề tài cấp cơ sở: “Chế độ thông tin, báo cáo của TTCP - Thực trạng và giải pháp”, Lê Quang Linh, 2018

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: