Ấn phẩm
VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động khoa học trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Hà Nội.

Viện có tên giao dịch quốc tế là: Inspectorate Strategy and Science Institute (viết tắt là ISSI).

 
I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra
 
1. Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra:
 
      a. Nghiên cứu các vấn đề phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách, thể chế của nghành Thanh tra;
 
      b. Nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo,  tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
 
      c. Nghiên cứu các đề tài khoa học theo kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt;
 
     d. Phối hợp với các đơn vị ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, Thanh tra viên;
 
     đ. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá thanh tra;
 
     e. Tổng kết thực tiễn các lĩnh vực công tác của nghành Thanh tra qua các giai đoạn;
 
     f. Tư vấn cho Lãnh đạo Thanh tra Chính Phủ về các vấn đề còn có ý kiến  khác nhau trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu.
 
2. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học:
 
     a. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ;
 
     b. Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc phân bổ hoặc phân bổ theo thẩm quyền đề tài và kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm;
 
     c. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; tổ chức hội thảo khoa học, nghiệm thu đề tài khoa học;
 
    d. Hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra các Bộ, nghành và Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thanh tra, giải khuyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
 
    đ. Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học.
 
     e. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
 
3. Về công tác Thông tin – Tư liệu – Thư viện:
 
      a. Biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật các ấn phẩm Thông tin – Tư liệu khoa học về các lĩnh vực công tác của nghành Thanh tra:
 
      b. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Thông tin – Tư liệu khoa học và thư viện thuộc Thanh tra Chính phủ.
 
4. Cung cấp các dịch vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra theo quy định cuả pháp luật.
 
5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nai, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan,tổ chức, đơn vị khi có yêu cầu.
 
6. Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.
 
7. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quyền hạn được giao về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
8. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.
 
9. Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính được giao theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các văn bản hướng dẫn chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp và quy định của Tổng thanh tra;
 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.
 
II. Cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra
 
1. Lãnh đạo Viện: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng
 
2. Các đơn vị thuộc Viện
 
2.1. Phòng Tổng hợp – Quản trị;
2.2. Phòng Nghiên cứu Khoa học;
2.3. Phòng Thông tin – Tư liệu– Thư viện;
2.4. Phòng Quản lý khoa học.
 
3. Các tổ chức tư vấn của Viện
 
3.1. Hội đồng khoa học Viện
3.2. Các tổ chức tư vấn khác do Viện trưởng thành lập theo yêu cầu công tác của Viện.
 
III. Tiềm lực khoa học công nghệ
 
1. Về nhân lực: Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra có tổng số 32 cán bộ với 27 cán bộ biên chế và 05 cán bộ hợp đồng. Trong đó: - 06 cán bộ có trình độ tiến sĩ luật;  - 5 cán bộ có trình độ Thạc sĩ luật trong đó có 06 đồng chí hiện đang là nghiên cứu sinh; - 12 cán bộ có trình độ đại học luật; - 07 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị văn phòng, tin học, thư viện....
 
2. Về cơ sở vật chất: Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra có cơ sở vật chất tương đối hiện đại, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu với 30 máy tính nối mạng, thiết bị âm thanh, máy chiếu, hệ thống máy chủ riêng...
 
IV. Một số thành tựu chính đã đạt được 
 
1. Trong nghiên cứu khoa học: Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã triển khai thực hiện:
 -   03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước;
 -   84 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ;
 -   125 đề tài khoa học cấp cơ sở.
 
2. Tổ chức hàng chục hội thảo, tọa đàm khoa học với nội dung thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng.
 
3. Trong hợp tác quốc tế: Viện Chiên lược và Khoa học Thanh tra đã triển khai nhiều dự án hợp tác với các nhà tài trợ như: Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam ( UNDP ), Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển ( SIDA ), Cơ quan phát triển hợp tác quốc tế Đan Mạch ( DANIDA ), Dự án STAR - Việt Nam, Ngân hàng Thế giới ( WB ), Ngân hàng Phát triển châu Á ( ADB ) và nhiều nhà tài trợ khác.
 
4. Xây dựng và thiết lập hoàn chỉnh hệ thống thông tin và trang tin điện tử ( www.issi.gov.vn ) với các kho dữ liệu: văn bản quy phạm pháp luật tiếng Việt; đề tài nghiên cứu khoa học...
 
5. Xây dựng một thư viện hiện đại với hàng trăm đầu sách chuyên ngành luật, xã hội, chính trị, kinh tế... với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.

 

6. Biên soạn gần 20 đầu sách nghiên cứu về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: