Mặc dù công tác giải quyết nại thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tích cực với nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp được giải quyết nhưng nhìn chung tình hình khiếu nại vẫn có nhiều diễn...

Để huy động sự tham gia của người dân vào hoạt động quản trị nhà nước một cách thực chất, hiệu quả và bền vững, cần phải có những chiến lược và biện pháp phù hợp. Một trong những biện pháp có tính...

Kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng của kiểm soát quyền lực nhà nước. Bởi lẽ, hành pháp nắm giữ, quản lý các nguồn lực quốc gia, chịu...

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc Hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2019, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực...

Nghị quyết số 18/NQ-TW, Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra mục tiêu tiếp...

Xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế và đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, để bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các doanh...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: