Mặc dù công tác giải quyết nại thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tích cực với nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp được giải quyết nhưng nhìn chung tình hình khiếu nại vẫn có nhiều diễn...

Pháp luật tiếp công dân quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn...

Cùng với quyết định hành chính, hành vi hành chính được pháp luật về khiếu nại quy định là đối tượng của khiếu nại hành chính. Khác với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không...

Pháp luật tiếp công dân hiện nay chủ yếu quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp công dân tại các cơ quan...

Khiếu nại hành chính về đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà...

Trong những năm qua, tình hình tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý,...

Theo Hiến pháp và pháp luật, khiếu nại hành chính là một quyền và là một phương thức quan trọng để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc giải quyết khiếu nại là trách nhiệm, nghĩa...

Phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tiếp dân tại Trụ sở phân công, kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau làm...

Giám sát công tác giải quyết khiếu nại hành chính là một nội dung trong giám sát các cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết khiếu nại hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền con người,...

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền từ Trung ương...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: