Cùng với quyết định hành chính, hành vi hành chính được pháp luật về khiếu nại quy định là đối tượng của khiếu nại hành chính. Khác với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không...

Pháp luật tiếp công dân hiện nay chủ yếu quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp công dân tại các cơ quan...

Khiếu nại hành chính về đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà...

Trong những năm qua, tình hình tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý,...

Theo Hiến pháp và pháp luật, khiếu nại hành chính là một quyền và là một phương thức quan trọng để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc giải quyết khiếu nại là trách nhiệm, nghĩa...

Phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tiếp dân tại Trụ sở phân công, kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau làm...

Giám sát công tác giải quyết khiếu nại hành chính là một nội dung trong giám sát các cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết khiếu nại hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền con người,...

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền từ Trung ương...

Một số vấn đề về xem xét lại, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Xem xét lại, giải quyết lại không phải là khái niệm rõ ràng về mặt ngôn ngữ học mà đó là thuật ngữ chỉ một loại nhiệm vụ được giao cho cơ quan, người có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Một vụ việc tố cáo liên quan đến ba chủ thể là người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo. Việc xác định các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này là hết sức quan trọng, làm phát sinh...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: