Giám sát công tác giải quyết khiếu nại hành chính là một nội dung trong giám sát các cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết khiếu nại hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền con người,...

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền từ Trung ương...

Một số vấn đề về xem xét lại, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Xem xét lại, giải quyết lại không phải là khái niệm rõ ràng về mặt ngôn ngữ học mà đó là thuật ngữ chỉ một loại nhiệm vụ được giao cho cơ quan, người có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Một vụ việc tố cáo liên quan đến ba chủ thể là người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo. Việc xác định các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này là hết sức quan trọng, làm phát sinh...

Nội dung cơ bản của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Tố cáo (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019). Để đảm bảo cho các quy định của Luật Tố cáo được triển khai một cách đầy đủ, đồng bộ,...

Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước;...

Quyền khiếu nại của công chức, viên chức ở Việt nam hiện nay

Quyền khiếu nại là một trong những quyền con người căn bản được Hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới quy định. Quyền khiếu nại đặc biệt ở chỗ, đó là quyền để bảo vệ quyền, đó cũng là công cụ...

Một số vấn đề đặt ra trong việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo

Luật Tố cáo sửa đổi năm 2018 tiếp tục kế thừa quan niệm trên, mở rộng hơn về chủ thể có quyền tố cáo, không chỉ có công dân mà là “mọi người” - cá nhân để đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp;...

Quyền tố cáo là một trong những quyền con người đã được Hiến pháp Việt nam năm 2013 quy định. Khoản 1, Điều 30 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ...

Ủy quyền đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính là việc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính trao quyền cho người, cơ quan thuộc quyền quản lý của mình đứng ra tổ chức và...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: