Kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cũng là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài: đấu tranh trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong nội bộ mỗi tổ...

Xã hội ngày nay vận động nhanh hơn rất nhiều. Thời đại thông tin đòi hỏi “sức ép đòi phải ra quyết định nhanh hơn giáng mạnh thẳng vào tính phức tạp thêm và tính xa lạ thêm của môi trường mà người...

Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Bài viết phân tích vai trò của các chuyên gia, nhà khoa...

“Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật…” hay viết ngắn gọn “Tổ chức thi hành pháp luật” lần đầu tiên được quy định trong nhiều điều luật của Hiến pháp năm 2013. Tìm hiểu các quy định mới về tổ chức thi...

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận nhiệm vụ kiến quốc là “chính sách kháng chiến kiến quốc”[1], tức chính sách “kiến thiết quốc gia”[2] trong hoàn cảnh vừa kiến thiết, vừa kháng chiến chống...

“Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước” là thuật ngữ dùng để chỉ thiết chế giữ vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ cao nhất trong cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện vai trò lãnh đạo quản lý...

Hiện nay, bản án, quyết định được thi hành của Tòa án và Trọng tài thương mại đang được quy định tại Luật Thi hành án dân sự và các văn bản luật khác có liên quan. Tuy nhiên, giữa các văn bản pháp...

Bài viết phân tích quy định của pháp luật về tạm giữ người theo thủ tục hành chính trong bảo đảm quyền công dân, nêu lên một số bất cập và đưa ra các kiến nghị cụ thể hoàn thiện pháp luật về tạm giữ...

Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: