Văn bản pháp luật
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 86      
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu Tài liệu
1 130/2020/NĐ-CP Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 20/12/2020 Chính Phủ
2 124/2020/NĐ-CP Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 10/12/2020 Chính Phủ
3 54/2020/NĐ-CP Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 07/07/2020 Chính Phủ
4 59/2019/NĐ-CP Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 15/08/2019 Chính Phủ
5 28/2019/NĐ-CP Nghị định 28/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân 05/05/2019 Chính Phủ
6 31/2019/NĐ-CP Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 28/05/2019 Chính Phủ
7 43/2019/NĐ-CP Nghị định 43/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng 17/05/2019 Chính Phủ
8 24/2018/NĐ-CP Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động 15/04/2018 Chính Phủ
9 50/2018/NĐ-CP Nghị định 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ 29/05/2018 Chính Phủ
10 161/2017/NĐ-CP Nghị định 161/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội 15/02/2018 Chính Phủ
11 110/2017/NĐ-CP Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội 20/11/2017 Chính Phủ
12 27/2017/NĐ-CP Nghị định 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 15/03/2017 Chính Phủ
13 173/2016/NĐ-CP Nghị định 173/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/02/2017 Chính Phủ
14 47/2015/NĐ-CP Nghị định 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2015 Chính Phủ
15 119/2014/NĐ-CP Nghị định 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo 01/02/2015 Chính Phủ
16 33/2015/NĐ-CP Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 15/05/2015 Chính Phủ
17 122/2014/NĐ-CP Nghị định 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra y tế 27/02/2015 Chính Phủ
18 92/2014/NĐ-CP Nghị định 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 01/12/2014 Chính Phủ
19 54/2014/NĐ-CP Nghị định 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp 20/07/2014 Chính Phủ
20 49/2014/NĐ-CP Nghị định 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 10/07/2014 Chính Phủ
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: