Văn bản pháp luật
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 21      
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu Tài liệu
1 19/NQ-CP Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 23/03/2018 Chính Phủ
2 126/NQ-CP Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 29/11/2017 Chính Phủ
3 231/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết 231/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 22/08/2016 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
4 474/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 04/04/2012 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Download văn bản
5 39/2012/QH13 Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai 23/11/2012 Quốc Hội Download văn bản
6 82/NQ-CP Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016 06/12/2012 Chính Phủ Download văn bản
7 58/NQ-CP Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ 17/12/2010 Chính Phủ Download văn bản
8 694/2008/NQ-UBTVQH12 Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 15/10/2008 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Download văn bản
9 49/2005/NQ-QH11 Nghị Quyết 49/2005/NQ-QH11 ngày 19 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2006. 19/11/2005 Quốc Hội - Download văn bản
10 50/2005/NQ-QH11 Nghị quyết 50/2005/NQ-QH11 ngày 19 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006. 19/11/2005 Quốc Hội - Download văn bản
11 42/2005/NQ-QH11 Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2005 01/01/2006 Quốc Hội - Download văn bản
12 26/2004/QH11 Nghị quyết 26/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 15/06/2004 Quốc Hội - Download văn bản
13 12/2002/QH11 Nghị Quyết 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003. 16/12/2002 Quốc Hội - Download văn bản
14 1039/2006/NQ-UBTVQH11 Nghị Quyết 1039/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 21/08/2006 Quốc Hội - Download văn bản
15 715/2004/NQ-UBTVQH11 Nghị quyết 175/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo... 15/07/2004 Quốc Hội -

Download văn bản

16 30/2004/QH11 Nghị quyết 30/2004/QH11 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. 15/06/2004 Quốc Hội -

Download văn bản

17 294A/2007/UBTVQH12 Nghị quyết 294A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũn 27/09/2007 Quốc Hội - Download văn bản
18 21/NQ-CP Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 01/06/2009 Chính Phủ - Download văn bản
19 01/2006/NQ-CP Nghị quyết 01/2006/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2006về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạc kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 16/01/2006 Chính Phủ - Download văn bản
20 55/2005/NQ-QH11 Nghị quyết 55/2005/NQ-QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân 29/11/2005 Quốc Hội - Download văn bản
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: