Theo các chuyên gia phân tích và nhận định, đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều kẽ hở và cơ hội cho các sai phạm về liêm chính xảy ra, làm gia tăng các hành vi sai trái, tham nhũng đặc biệt trong lĩnh...

Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước. Bên cạnh các quy định về tổ chức và hoạt động...

Thanh tra nhân dân ở Việt Nam là thiết chế xã hội được hình thành có tính chất lịch sử, thành lập trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Thanh tra nhân dân...

Cùng với quyết định hành chính, hành vi hành chính được pháp luật về khiếu nại quy định là đối tượng của khiếu nại hành chính. Khác với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được”. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đang tập trung xây dựng nền công vụ liêm chính,...

Theo thông tin từ Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, đến thời điểm 31/12/2018 khu vực kinh tế nhà nước có 2.486 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, trong số...

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang nổi lên là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham nhũng, có khả năng hỗ trợ cả khâu ngăn ngừa và cưỡng chế hành vi tham...

Pháp luật tiếp công dân hiện nay chủ yếu quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp công dân tại các cơ quan...

Khiếu nại hành chính về đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà...

Là một thuật ngữ khá mới mẻ nhưng bản chất của trách nhiệm giải trình của nhà nước thì đã thực hành từ lâu, với công thức cổ điển nhất là việc công dân kiểm soát chính quyền của mình thông qua bầu...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: