Tố cáo được quan niệm khác nhau tuỳ theo mức độ, phạm vi, đối tượng tố cáo. Theo nghĩa chung nhất, tố cáo là vạch rõ tội lỗi của kẻ khác trước pháp luật hoặc trước dư luận . Dưới góc độ pháp lý,...

Trong những năm qua, khoa học và công nghệ luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Thông qua việc ban hành nhiều chính sách, định hướng phát triển chiến lược quan trọng cho nền khoa...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước và giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều luật, trong đó có nội dung liên quan...

Sự cải cách trong cơ chế kiểm soát cần được bắt đầu từ việc mở rộng vai trò của chính phủ; tối ưu hoá công nghệ để tăng cường hiệu quả kiểm soát; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường sự...

Xung đột lợi ích đã được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau nhưng chủ yếu là góc độ luật học, triết học, khoa học quản lý và chính trị học. Dưới góc độ luật học, “Xung đột lợi ích được hiểu là sự vi...

Xã hội ngày nay vận động nhanh hơn rất nhiều. Thời đại thông tin đòi hỏi “sức ép đòi phải ra quyết định nhanh hơn giáng mạnh thẳng vào tính phức tạp thêm và tính xa lạ thêm của môi trường mà người...

Quyền tố cáo là một trong những quyền con người đã được Hiến pháp Việt nam năm 2013 quy định. Khoản 1, Điều 30 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ...

Ở Việt Nam, thuật ngữ “trách nhiệm giải trình” (accountability) chỉ được đề cập đến nhiều trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là khi bàn về vấn đề công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ...

Phương thức thanh toán là cách thức, phương pháp thực hiện nghĩa vụ về tài sản. Hiện tại, có 2 hình thức thanh toán: thanh toán dùng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác kiểm tra của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng là hoạt động của Đảng, đ¬ược tiến hành đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm nắm vững tình hình; nhận xét, đánh giá việc chấp...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: