Xung đột lợi ích đến nay không phải là một khái niệm quá xa lạ với các nhà làm chính sách quản trị nhà nước và giới luật học nước ta. Khái niệm xung đột lợi ích đã được đưa vào là một chế định quan...

Công vụ là thuật ngữ được xem xét, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Dù có nhiều quan niệm khác nhau về công vụ nhưng nhìn một cách tổng thể, công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực -...

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, nhiều Nghị quyết của Đảng đã đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 Hội...

Tham nhũng là nguyên nhân bất bình đẳng xã hội, xói mòn niềm tin của người dân vào nhà nước. Tham nhũng trong lĩnh vực y tế, giáo dục vi phạm quyền được giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người dân....

Vai trò của xã hội trong kiểm soát tài sản, thu nhập là việc các chủ thể xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi, phát hiện, phản ánh và kiến nghị về...

Điều kiện tiên quyết để áp dụng thành công cách tiếp cận quản lý dựa theo kết quả vào các cơ quan nhà nước là phải có sự cam kết mạnh mẽ của các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của một...

Tại Việt Nam, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị được thể hiện xuyên suốt trong nhiều văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi...

Pháp luật về kiểm soát nội bộ doanh nghiệp Nhà nước được hiểu là hệ thống các quy định pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ của doanh nghiệp để đánh giá, xem xét tình hình sử dụng vốn Nhà nước tại...

Được quy định trong Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy tắc ứng xử nằm trong số các giải pháp phòng ngừa xung đột lợi ích, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Mặc dù...

Xử lý vi phạm hành chính là một trong ba phương thức xử lý vi phạm trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bên cạnh xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý vi phạm hành chính các hành...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: