Ở Việt Nam, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng, chính sách, chủ trương của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng...

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7...

Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là hiện tượng có thể quan sát được khá rõ trong nền công vụ Việt Nam những năm gần đây. Bên cạnh những hiện tượng xung đột lợi ích thông thường, mang tính...

Các tổ chức chính trị - xã hội là những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta, được hình thành theo nguyên tắc tự nguyện và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, nhằm đáp ứng những lợi ích...

Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó công dân sống và làm việc theo pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật cần phải được phát hiện và xử lý mà không có sự phân biệt giữa người dân, cán bộ, công...

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã đưa ra các...

Theo định nghĩa của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thì: ODA (Official Development Asistance) là một giao dịch chính thức được thiết lập với mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển kinh tế -...

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đóng vai trò như những thành tố cơ bản, thiết yếu của mô hình quản trị hiện đại. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình chính là những công cụ...

Trong thời đại toàn cầu hóa, sự tương tác và giao tiếp gần như không có giới hạn. Mỗi quốc gia đều nỗ lực đổi mới để cạnh tranh lành mạnh trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ các nước...

Theo định nghĩa của từ điển: Xung đột là đụng chạm, mâu thuẫn sâu sắc với nhau . Lợi ích là điều cần thiết và có lợi cho mình . Như vậy, xung đột lợi ích là tình huống đụng chạm, mâu thuẫn sâu sắc...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: