Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội...

Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...

Trách nhiệm giải trình là khái niệm được thảo luận nhiều ở Việt Nam trong khoảng hơn mười năm trở lại đây. Thuật ngữ “trách nhiệm giải trình” thường đi cùng với thuật ngữ “công khai, minh bạch” với...

Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là tình huống phát sinh khi việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức bị tác động...

Kiểm soát tài sản, thu nhập là kiểm soát được động cơ tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn. Kiểm soát tốt làm giảm nguy cơ tham nhũng. Trước khi có hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập của...

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chính phủ đang xây dựng Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là...

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là một trong những biện pháp hữu hiệu để minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, tiến tới kiểm soát tài...

Theo các chuyên gia phân tích và nhận định, đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều kẽ hở và cơ hội cho các sai phạm về liêm chính xảy ra, làm gia tăng các hành vi sai trái, tham nhũng đặc biệt trong lĩnh...

Thanh tra nhân dân ở Việt Nam là thiết chế xã hội được hình thành có tính chất lịch sử, thành lập trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Thanh tra nhân dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được”. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đang tập trung xây dựng nền công vụ liêm chính,...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: