Hoạt động phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuy nhiên, có một số cơ quan làm nòng cốt trong cuộc đấu...

Quan niệm về doanh nghiệp nhà nước và việc xác lập địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước liên quan trực tiếp đến việc xác định trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) đã quy định phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Đây là một bước phát triển mới của...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo cho các quy định của Luật...

Theo cách hiểu thông thường, tố cáo là việc công dân đưa ra những thông tin về một hành vi, vụ việc sai phạm nào đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc bí mật; hoặc những thông tin về...

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012 (sau đây gọi tắt là Luật phòng, chống tham nhũng 2005), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày...

Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp là những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy tắc xử sự trong hoạt động tư pháp, do người (có thẩm quyền hoặc có liên quan đến hoạt động tư pháp) thực...

Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, việc đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng. Đây là cơ sở thực tiễn để thấy được hiệu quả của...

Kê khai tài sản, thu nhập là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản tăng thêm quy định của Luật Phòng, chống tham...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước và giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều luật, trong đó có nội dung liên quan...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: