Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp là những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy tắc xử sự trong hoạt động tư pháp, do người (có thẩm quyền hoặc có liên quan đến hoạt động tư pháp) thực...

Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, việc đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng. Đây là cơ sở thực tiễn để thấy được hiệu quả của...

Kê khai tài sản, thu nhập là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản tăng thêm quy định của Luật Phòng, chống tham...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước và giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều luật, trong đó có nội dung liên quan...

Xung đột lợi ích đã được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau nhưng chủ yếu là góc độ luật học, triết học, khoa học quản lý và chính trị học. Dưới góc độ luật học, “Xung đột lợi ích được hiểu là sự vi...

Ở Việt Nam, thuật ngữ “trách nhiệm giải trình” (accountability) chỉ được đề cập đến nhiều trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là khi bàn về vấn đề công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ...

Phương thức thanh toán là cách thức, phương pháp thực hiện nghĩa vụ về tài sản. Hiện tại, có 2 hình thức thanh toán: thanh toán dùng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác kiểm tra của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng là hoạt động của Đảng, đ¬ược tiến hành đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm nắm vững tình hình; nhận xét, đánh giá việc chấp...

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số...

Từ điển Tiếng Việt giải thích: “liêm” là “không tham lam, trong sạch” , “chính” là “ ngay thẳng, đúng đắn, trái với tà” , “liêm chính” là “trong sạch và ngay thẳng” . Trong tiếng Anh, liêm chính...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: