Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước và giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều luật, trong đó có nội dung liên quan...

Xung đột lợi ích đã được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau nhưng chủ yếu là góc độ luật học, triết học, khoa học quản lý và chính trị học. Dưới góc độ luật học, “Xung đột lợi ích được hiểu là sự vi...

Ở Việt Nam, thuật ngữ “trách nhiệm giải trình” (accountability) chỉ được đề cập đến nhiều trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là khi bàn về vấn đề công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ...

Phương thức thanh toán là cách thức, phương pháp thực hiện nghĩa vụ về tài sản. Hiện tại, có 2 hình thức thanh toán: thanh toán dùng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác kiểm tra của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng là hoạt động của Đảng, đ¬ược tiến hành đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm nắm vững tình hình; nhận xét, đánh giá việc chấp...

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số...

Từ điển Tiếng Việt giải thích: “liêm” là “không tham lam, trong sạch” , “chính” là “ ngay thẳng, đúng đắn, trái với tà” , “liêm chính” là “trong sạch và ngay thẳng” . Trong tiếng Anh, liêm chính...

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thanh tra Chính phủ đã thể hiện được vai trò quan trọng, tích cực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn, hoạt động...

Phòng, chống tham nhũng nhìn từ góc độ chủ thể có thể thấy cơ bản gồm ba nhóm trụ cột chính: Nhà nước, xã hội và công dân. Vai trò của các chủ thể này gắn liền với mục tiêu kiểm soát việc thực hiện...

Trong tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng thì việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng từ phía người dân là một giải pháp hữu hiệu được nhiều quốc gia coi trọng. Các quy...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: