Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc Hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2019, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực...

Xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế và đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, để bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các doanh...

Bài viết phân tích những điểm mới trong quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 (BLHS năm 2015) về dấu hiệu định tội của tội nhận hối lộ. Bài viết cũng chỉ ra...

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội...

Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...

Trách nhiệm giải trình là khái niệm được thảo luận nhiều ở Việt Nam trong khoảng hơn mười năm trở lại đây. Thuật ngữ “trách nhiệm giải trình” thường đi cùng với thuật ngữ “công khai, minh bạch” với...

Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là tình huống phát sinh khi việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức bị tác động...

Kiểm soát tài sản, thu nhập là kiểm soát được động cơ tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn. Kiểm soát tốt làm giảm nguy cơ tham nhũng. Trước khi có hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập của...

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chính phủ đang xây dựng Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: