XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã |
Tên Tài liệu | Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Nội dung |
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và được xã hội, cộng đồng quốc tế ghi nhận.

 
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.
 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này trong đó có những nguyên nhân như tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước còn bất cập, kém hiệu quả; sự chỉ đạo của các tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng tại các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên; việc xử lý tham nhũng nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa nghiêm; cơ chế, chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; việc huy động lực lượng đông đảo nhân dân cũng như sự tham gia của báo chí, các cơ quan truyền thông, các đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng mặc dù đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhưng vẫn chưa tạo ra một sự chuyển biến tích cực về ý thức xã hội trong việc phản ứng với tệ nạn tham nhũng cũng như đề cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn này.
 
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này, bên cạnh việc phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, cần có những nghiên cứu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các chủ trương, biện pháp mà Đảng và Nhà nước ta đang nỗ lực thực hiện. Trong đó nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của xã hội cần được nhìn nhận như một biện pháp đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả.
 
Được sự hỗ trợ của Dự án GI-UNCAC, Viện Khoa học Thanh tra đã phối hợp với các chuyên gia biên soạn cuốn sách “Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng” trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của Viện trong thời gian qua.
 
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Khuôn khổ thể chế và việc nâng cao vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, trong đó có đề cập đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, vai trò của báo chí, vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, vai trò của Ban thanh tra nhân dân và của công dân trong phòng, chống tham nhũng.
 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.
 
Ảnh Minh họa |
Tác giả | -
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực |
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam