Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân là những cơ sở pháp lý quan...

Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014. Đây là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất từ trước đến nay quy định một cách toàn diện về tổ chức...

Quy trình tiếp công dân
Cập nhật: 27/12/2011 12:00

Quy trình giải quyết tố cáo
Cập nhật: 27/12/2011 12:00

Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Cập nhật: 24/08/2009 12:00

Thủ tục hành chính cấp huyện
Cập nhật: 24/08/2009 12:00

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: