Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Các điều kiện đảm bảo cho việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 19/01/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ của Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Các điều kiện đảm bảo...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 19/01/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ của Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Giám sát doanh nghiệp...

Trả lời: Nguyễn Thu Thủy – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung tại nơi tiếp dân thì việc tiếp và xử lý trường hợp này thế nào? Xin cho biết, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc xử lý...

Thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn liền với hoạt động của bản thân mỗi cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan và bị chi phối, tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác...

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội...

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010. Trên cơ sở đó, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: