Văn bản pháp luật
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 139      
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu Tài liệu
1 861/QĐ-TTg Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" 11/07/2019 Thủ tướng Chính phủ
2 20/2019/QĐ-TTg Quyết định 20/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 12/06/2019 Thủ tướng Chính phủ
3 181/QĐ-BNN-TTr Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/01/2019 Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn
4 101/QĐ-TTg Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 21/01/2019 Thủ tướng Chính phủ
5 546/QĐ-BTP Quyết định 546/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 07/03/2019 Bộ Tư pháp
6 70/QĐ-UBDT Quyết định 70/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thanh tra Ủy ban 22/02/2019 Ủy Ban Dân Tộc
7 320/QĐ-BTC Quyết định 320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28/02/2019 Bộ Tài Chính
8 718/QĐ-BTP Quyết định 718/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019 29/03/2019 Bộ Tư pháp
9 5097/QĐ-BYT Quyết định 5097/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế 21/08/2018 Bộ Y tế
10 1821/QĐ-BTP Quyết định 1821/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 17/07/2018 Bộ Tư pháp
11 774/QĐ-BNN-TTr Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/03/2018 Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn
12 318/QĐ-BKHCN Quyết định 318/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 12/02/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ
13 413/QĐ-TCHQ Quyết định 413/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan 12/02/2018 Tổng Cục Hải quan
14 48/QĐ-TTCP Quyết định 48/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017 06/02/2018 Thanh tra Chính phủ
15 235/QĐ-TCHQ Quyết định 235/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan 29/01/2018 Tổng Cục Hải quan
16 3164/QĐ-TTCP Quyết định 3164/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ 26/12/2017 Thanh tra Chính phủ
17 1119/QĐ-TTg Quyết định 1119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 28/07/2017 Thủ tướng Chính phủ
18 879/QĐ-LĐTBXH Quyết định 879/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2017 16/06/2017 Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội
19 1878/QĐ-BGTVT Quyết định 1878/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải 28/06/2017 Bộ Giao thông Vận tải
20 869/QĐ-BYT Quyết định 869/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế" 14/03/2017 Bộ Y tế
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: