Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước. Bên cạnh các quy định về tổ chức và hoạt động...

Hoạt động thanh tra chuyên ngành và kiểm tra gắn bó chặt chẽ với quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu và phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, thể hiện tính kịp thời trong giám sát đối với hoạt động quản...

Gần đây vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm rất được nhiều người quan tâm bởi lương thực, thực phẩm luôn là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu đối với tất cả người dân, đặc biệt nó ảnh hưởng trực...

Tình hình thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về  trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền từ Trung ương...

Không thể phủ nhận những kết quả tích cực của hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Đó là, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã giúp cơ quan quản lý nhà nước...

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một nguyên tắc trụ cột trong tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước để bảo đảm quyền lực nhà nước được sử dụng đúng đắn và hiệu quả. Hành pháp được thực hiện trước...

Các yếu tố bảo đảm cho việc tổ chức các quan thanh tra nhà nước  theo hướng tập trung

Quan niệm về tổ chức ngành dọc là vấn đề phức tạp và có nhiều cách tiếp cận. Tuy nhiên, hiểu một cách đơn giản nhất thì ngành dọc là các cơ quan theo cùng chuyên môn, chuyên...

Năm 2019, là năm đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra bám sát các chủ...

Kết luận thanh tra là văn bản quan trọng nhất của cuộc thanh tra, phản ánh toàn diện, đầy đủ về kết quả của cuộc thanh tra, là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện những kiến nghị trong Báo cáo kết...

Luật thanh tra năm 2010 tiếp tục phát triển quy định về hình thức thanh tra với việc bổ sung hình thức thanh tra thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: