Khái niệm “kinh tế ban đêm” đã xuất hiện trên thế giới từ những năm cuối thế kỷ 20, tạo ra bước chuyển lớn cho các ngành du lịch, dịch vụ, giải trí, văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong xu...

Hầu hết các nước trên thế giới đều đang nỗ lực đàm phán về thương mại tự do với mục đích thúc đẩy tăng trưởng thương mại bằng cách giảm và loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, làm cho thương...

Chất lượng là một phạm trù phức tạp, cùng với thời gian được tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác nhau tại mỗi quốc gia và trong từng lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, kết quả nghiên...

Giám định nói chung là hoạt động khoa học, sử dụng những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương tiện kỹ thuật để nghiên cứu, xem xét một hiện tượng hoặc một vấn đề mà cơ quan nhà nước...

Trong thời kỳ đất nước bước vào công cuộc xây dựng nhà nước hiện đại, cơ quan báo chí, truyền thông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, nhận định một cách khách quan các hoạt động của...

Tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo đó, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật...

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 dự kiến sẽ được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Ở thời điểm này, những quy định mới tại dự thảo Luật với cơ sở, tính chất và khả năng đáp...

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận và đa số ý kiến đồng thuận cho rằng dự thảo Luật đã bảo đảm nguyên tắc quán triệt, cụ thể...

Giám sát là một hoạt động cơ bản của các cơ quan nhà nước, đã được pháp luật ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: