Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến kiện toàn tổ chức, và hoạt động của ngành Thanh tra và đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng chỉ đạo về vấn đề này như Nghị quyết số...

“Đạo đức công vụ” là thuật ngữ đã được sử dụng phổ biến và là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa công vụ. Mặc dù vậy, hiện chưa có giải thích, làm rõ những yếu tố cấu thành đạo đức công...

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) có nhiều nội dung đổi mới. Một trong những nội dung thay đổi quan trọng là các cơ quan thanh tra được tổ chức, sắp xếp lại, trong đó có cơ quan tiếp công dân cấp...

Kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng của kiểm soát quyền lực nhà nước. Bởi lẽ, hành pháp nắm giữ, quản lý các nguồn lực quốc gia, chịu...

Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có...

Trong lý thuyết về tổ chức bộ máy nhà nước, có các thiết chế tự kiểm soát ngay bên trong hệ thống các cơ quan thực hiện quyền này như kiểm tra của cơ quan cấp trên với cấp...

Thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn liền với hoạt động của bản thân mỗi cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan và bị chi phối, tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác...

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010. Trên cơ sở đó, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi...

Theo cách hiểu thông thường, đối tượng (danh từ) là người, vật, hiện tượng mà con người tác động tới (trong suy nghĩ, hành động). Tuy nhiên, cũng có cách hiểu khác, đối tượng có thể là hiện tượng,...

Được thành lập từ năm 2013 theo Quyết định số 38/QĐ-TTCP ngày 07/01/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong những năm qua, đầu tiên phải kể đến vai trò tham mưu, tổng hợp của Vụ trong việc giúp...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: