Năm 2019, là năm đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra bám sát các chủ...

Kết luận thanh tra là văn bản quan trọng nhất của cuộc thanh tra, phản ánh toàn diện, đầy đủ về kết quả của cuộc thanh tra, là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện những kiến nghị trong Báo cáo kết...

Luật thanh tra năm 2010 tiếp tục phát triển quy định về hình thức thanh tra với việc bổ sung hình thức thanh tra thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng...

Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền hành chính là cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhà nước, quyền hành chính được đúng đắn, khách quan, theo các quy định của...

Công tác truyền thông chính sách và thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Thanh tra Chính phủ

Để xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo phát triển ở nước ta thì sự phù hợp, khả thi, hiệu quả của chính sách công ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó không chỉ đòi hỏi năng lực hoạch định, xây...

Quản lý nhà nước về thanh tra là nội dung gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước. Thời gian qua, quản lý nhà nước về công tác thanh tra đã được tăng cường...

Thứ nhất, việc xây dựng, trình phê duyệt và ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm khó đảm bảo thời hạn quy định. Điều 36 Luật Thanh tra, Điều 39 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 quy định về ...

Thẩm quyền thanh tra được hiểu là tổng thể các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước và cá nhân có thẩm quyền trong việc xem xét, đánh giá, xử lý đối với việc chấp hành...

Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn mực trong hoạt động thanh tra

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, pháp luật về thanh tra đã luôn được hoàn thiện theo các yêu cầu của thực tiễn. Trên cơ sở Luật thanh tra và các nghị định hướng dẫn thi hành, Thanh tra...

Thời gian qua, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước quan tâm và xác định đây là một trong những biện pháp...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: