Giám sát là một hoạt động cơ bản của các cơ quan nhà nước, đã được pháp luật ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy...

Tính ổn định của lực lượng thanh tra tại cấp huyện từ lâu đã là một trong những vấn đề bất cập, khó giải quyết của chính quyền địa phương; trong khi đó, vai trò của tổ chức này đối với công tác...

Thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra là hoạt động “tiền kiểm”, nhằm xem xét, rà soát lại nội dung trong Dự thảo Kết luận thanh tra để bảo đảm Kết luận thanh tra được ban hành có chất lượng, đúng mục...

Các văn bản pháp luật về thanh tra hiện chưa đưa ra khái niệm về thanh tra chuyên đề diện rộng. Thanh tra chuyên đề diện rộng có thể được tiếp cận với tính chất là một cuộc thanh tra với phạm vi...

Kế hoạch thanh tra là khái niệm quen thuộc và hiện nay đã được ghi nhận trong Luật Thanh tra năm 2010, theo đó: “kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực...

Trong những năm qua, Thanh tra Chính phủ đã có đạt được những kết quả đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực của ngành như thanh tra, tiếp công...

Kết luận thanh tra là văn bản quan trọng nhất thể hiện kết quả của cuộc thanh tra nhưng qua nhiều giai đoạn, đến nay, vẫn chưa có quy phạm pháp luật định nghĩa về kết luận thanh tra, giá trị pháp lý...

Điều 2 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: “Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sở hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc...

Hoạt động thanh tra luôn gắn liền và là chức năng thiết yếu, không thể thiếu được của quản lý nhà nước. Không chỉ có vậy, trong nhiều Nghị quyết của Đảng, hoạt động thanh tra còn được khẳng định là...

Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Trên cơ sở quy định của Luật Thanh tra, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: