Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Căn cứ Thông báo số 145/TB-TTCP ngày 05/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Viện chiến lược và Khoa học thanh...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài do GS.TS.Nguyễn...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: Kết luận thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Kết luận thanh tra- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Nguyễn Tuấn...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: “Vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Xử lý người có hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: “Xnăm 2020 lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê dluật về phòng, chống tham nhũng”. Đề tài...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - Thực trạng và giải pháp

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - Thực trạng và giải pháp” do ThS. Lê...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: “Công tác dân vận của cơ quan hành chính thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Công tác dân vận của cơ quan hành chính thông qua công tác tiếp dân, giải...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 16/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra”

Ngày 16/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020: Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phòng, chống tham nhũng

Ngày 15/01/2020, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phòng,...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: