Cụ Bùi Bằng Đoàn với công tác thanh tra

Cụ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 19 tháng 9 năm 1889, tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Thành phố Hà Nội) trong một gia đình truyền thống Nho học. Ông nội là Tiến sĩ Bùi Tuấn, hàm...

Trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành như thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ. Theo Nghị định số 50/2018/NĐ-CP, Thanh tra Chính phủ có 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc,...

Tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác...

Những vấn đề đặt ra trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW của Hội nghị TW6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,...

Vào tháng 10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với phương châm: “Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phải đặt mình...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ

Trong những năm qua, công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ mà Viện Khoa học Thanh tra là cơ quan tham mưu đã có những bước tiến đáng kể. Kết quả ứng dụng của các đề tài khoa học đã góp...

Trong những năm vừa qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ công tác khác, Thanh tra Chính phủ đã có sự đầu tư thích đáng trong việc triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến tổ chức và...

Xây dựng và phát triển ngành Thanh tra là một nhiệm vụ trong tâm của việc hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa như tinh thần của Hiến pháp mới. Sau gần 70 năm xây dựng...

Thành lập vào ngày 03 tháng 7 năm 2003, tiền thân là Trung tâm nghiên cứu khoa học và thông tin, đến nay, Viện Khoa học thanh tra đã trải qua 10 năm hình thành và phát triển. Trong suốt quá trình...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: