Xung đột lợi ích đến nay không phải là một khái niệm quá xa lạ với các nhà làm chính sách quản trị nhà nước và giới luật học nước ta. Khái niệm xung đột lợi ích đã được đưa vào là một chế định quan...

Giám sát là một hoạt động cơ bản của các cơ quan nhà nước, đã được pháp luật ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy...

Công vụ là thuật ngữ được xem xét, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Dù có nhiều quan niệm khác nhau về công vụ nhưng nhìn một cách tổng thể, công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực -...

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, nhiều Nghị quyết của Đảng đã đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 Hội...

Tham nhũng là nguyên nhân bất bình đẳng xã hội, xói mòn niềm tin của người dân vào nhà nước. Tham nhũng trong lĩnh vực y tế, giáo dục vi phạm quyền được giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người dân....

Tính ổn định của lực lượng thanh tra tại cấp huyện từ lâu đã là một trong những vấn đề bất cập, khó giải quyết của chính quyền địa phương; trong khi đó, vai trò của tổ chức này đối với công tác...

Vai trò của xã hội trong kiểm soát tài sản, thu nhập là việc các chủ thể xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi, phát hiện, phản ánh và kiến nghị về...

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra được hiểu là các chủ thể trong hoạt động thanh tra đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi, đề nghị với đối tượng thanh tra, đối tượng có...

Tại Việt Nam, trợ giúp pháp lý là một hoạt động thiết yếu của hệ thống tư pháp công bằng, nhân đạo và hiệu quả, dựa trên nguyên tắc pháp quyền. Trợ giúp pháp lý là nền tảng cho việc thụ hưởng các...

Hội thảo đề tài “Phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong hoạt động thanh tra”

Ngày 23/6/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong hoạt...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: