Viện Khoa học Thanh tra quá trình hình thành, phát triển thành tựu đạt được và những thách thức mới    
Cập nhật: 11/07/2013 04:30
Xem lịch sử tin bài

Thành lập vào ngày 03 tháng 7 năm 2003, tiền thân là Trung tâm nghiên cứu khoa học và thông tin, đến nay, Viện Khoa học thanh tra đã trải qua 10 năm hình thành và phát triển. Trong suốt quá trình ấy, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức Viện Khoa học thanh tra đã chủ động, nỗ lực xây dựng đơn vị phát triển về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Thanh tra.

Những ngày đầu mới thành lập, Viện Khoa học Thanh tra gặp phải rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là về đội ngũ cán bộ và điều kiện làm việc. Lúc đó, Viện chỉ có 6 cán bộ với nhiệm vụ thường xuyên là quản lý các đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ. Các phương tiện làm việc thiết yếu như máy tính và tư liệu nghiên cứu ở trong tình trạng thiếu thốn và chắp vá. Kinh nghiệm nghiên cứu còn ít ỏi, các quy trình, quy chế về quản lý và nghiên cứu khoa học chưa được xây dựng và tích lũy. Yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu khoa học là phải xây dựng được hệ thống lý luận về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra, cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn về các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm phục vụ cho công tác xây dựng thể chế, đào tạo cán bộ và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

 

Để giải quyết được những vấn đề nêu trên, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu thì trước hết cần khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có năng lực. Viện Khoa học Thanh tra đã chủ động, tích cực xuống các cơ sở đào tạo, đề xuất với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ điều động, tuyển chọn cán bộ có kinh nghiệm về Viện. Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ tuyển được một số cán bộ có trình độ và kinh nghiệm công tác, còn lại đa số đều là cán bộ trẻ.

 

Lãnh đạo Viện Khoa học Thanh tra đã xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng, trước mắt cần tập trung giải quyết, đề ra các biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Cụ thể là mở ra hướng hợp tác quốc tế bằng các dự án hợp tác phát triển (POSCIS), tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản, quan trọng về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra. Viện Khoa học Thanh tra đã tham gia tích cực vào việc xây dựng Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, Viện Khoa học Thanh tra còn thực hiện rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua các hoạt động này, Viện đã thu hút được sự tham gia của nhiều cán bộ trẻ, có trình độ, kết quả là nhiều cán bộ trong số đó đã thực sự trưởng thành.

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực, trong những năm qua, Viện Khoa học Thanh tra luôn cố gắng tìm các giải pháp để bổ sung lực lượng nghiên cứu viên có trình độ đồng thời cũng hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu. Viện luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về thời gian cũng như kinh phí học tập cho cán bộ, nghiên cứu viên của Viện. Kết quả là trong mười năm, Viện đã có 03 tiến sỹ, 07 thạc sỹ, 04 nghiên cứu sinh, 04 cán bộ đang theo học chương trình cao học. Bên cạnh việc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra còn quan tâm đến việc cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra để bổ sung kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn. Đến nay, Viện đã cử được 10 lượt cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Thành phố Hà Nội.

 

Đồng thời với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Viện Khoa học Thanh tra cũng rất quan tâm đến việc tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ của Viện. Đến nay, có thể nói Viện Khoa học Thanh tra đã có được các phương tiện làm việc tương đối hiện đại thiết yếu, kết nối thông suốt với các nguồn thông tin, có hệ thống dữ liệu và tư liệu được liên tục cập nhật.

 

Với đội ngũ nghiên cứu viên và điều kiện làm việc đầy đủ, trong thời gian qua, Viện Khoa học Thanh tra đã đảm nhận thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong 10 năm, Viện Khoa học Thanh tra đã triển khai nghiên cứu 125 đề tài khoa học, trong đó có 02 đề tài cấp nhà nước, 05 đề tài trọng điểm cấp bộ, 51 đề tài cấp bộ và 67 đề tài cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài được ứng dụng trực tiếp vào xây dựng thể chế và giảng dạy ở các trường trong và ngoài ngành thanh tra, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền của ngành thanh tra, những đề xuất, kiến nghị đã được áp dụng ngay vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên là tổ chức, quản lý và trực tiếp triển khai các đề tài khoa học, Viện Khoa học Thanh tra còn được giao chủ trì xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, Thông tư quy định quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật khiếu nại. Hiện tại, Viện Khoa học Thanh tra được giao chủ trì xây dựng Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, dự kiến Đề án sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ vào cuối năm 2013. Viện Khoa học Thanh tra còn tham gia tích cực vào việc triển khai thực hiện Đề án 137 về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo thông qua việc biên soạn các tài liệu, giảng dạy ở trong và ngoài ngành thanh tra, tham gia tích cực và chủ yếu trong việc triển khai dự án “Tăng cường năng lực tổng thể của ngành thanh tra” (POSCIS).

 

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Viện Khoa học Thanh tra còn là một trong những đơn vị có chi bộ cơ sở Đảng vững mạnh và các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần đáng kể vào những thành tích chung của Viện, duy trì một tập thể đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo được đặc biệt quan tâm. Trong nhiều năm qua, không có cán bộ nào của Viện có hành vi vi phạm pháp luật. Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ thời điểm ban đầu chỉ có 01 Viện trưởng, 01 Phó Viện trưởng và 01 Trưởng phòng, đến nay, Viện đã có 01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trường, 03 Trường phòng và 01 Phó Trưởng phòng phụ trách. Chi bộ Viện lúc đầu chỉ có 6 đảng viên tại thời điểm thành lập, đến nay đã có tổng số 17 đảng viên.

 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để phục vụ có hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của ngành Thanh tra, công tác nghiên cứu khoa học thanh tra cần phải có sự đổi mới và tăng cường, cần phải tập trung vào việc tổng kết thực tiễn, xác định những giải pháp đảm bảo tính khoa học và khả thi, đi sâu nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Ngành, xây dựng hệ thống lý luận hoàn chỉnh của ngành Thanh tra, tăng cường năng lực định hướng và dự báo tình hình trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chung của toàn ngành Thanh tra, tuy nhiên, Viện Khoa học thanh tra, với tư cách là đơn vị chuyên trách, cần phải thể hiện rõ nét nhất vai trò của mình, tập trung tăng cường năng lực nghiên cứu, năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Viện Khoa học thanh tra xác định bốn giải pháp trọng tâm cần đặc biệt quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

 

Thứ nhất, tăng cường năng lực nghiên cứu về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống  tham nhũng. Để làm tốt được nhiệm vụ này cần phải nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của Viện, thu hút cán bộ có năng lực và kinh nghiệm về công tác tại Viện; tăng cường cử cán bộ tham gia các hoạt động thực tiễn; tăng cường việc quản lý cán bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ. Phối hợp tốt với các vụ, cục của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị thanh tra địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu.

 

Thứ hai, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ của Viện. Cụ thể là, tăng cường hệ thống máy tính có chất lượng tốt, kết nối thông suốt với các nguồn dữ liệu điện tử, xây dựng thư viện hiện đại với đầy đủ các nguồn tư liệu phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu.

 

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản lý khoa học, đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, giảng dạy, xây dựng thể chế, tuyên truyền nhận thức pháp luật về ngành thanh tra trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

 

Thứ tư, tham gia tích cực vào việc xây dựng ngành thanh tra như: xây dựng thể chế, đào tạo đội ngũ cán bộ ngành thanh tra, tuyên truyền việc thực hiện pháp luật của ngành thanh tra, xây dựng các giáo trình văn hóa, ứng xử của cán bộ thanh tra.

 

Viện Khoa học Thanh tra tự hào về chặng đường đã đi qua với nhiều thành tích đã đạt được. Bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng tôi xác định toàn thể đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên cần phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì những kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới, phát huy truyền thống tốt đẹp của Viện Khoa học Thanh tra.

 

                                                                                                                                       TS.Nguyễn Quốc Hiệp

                                                                                                                       Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: