Viện Chiến lược và khoa học Thanh tra

  • 1. Viện trưởng
      Tiến Sỹ Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng

  • 2. Phó Viện trưởng
      Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng