...
Họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ
Ngày đăng:  09/10/2023 11:12 CH
...
Họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ
Ngày 12/01/2023, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức họp tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2023. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị.
Ngày đăng:  09/10/2023 11:12 CH