Giới thiệu 

- Cơ sở thành lập: Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-TTCP ngày 07/5/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ - kế thừa các tổ chức tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu khoa học thông tin thanh tra (năm 1992) và Viện Khoa học Thanh tra (năm 2003); là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thanh tra Chính phủ; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính đặt tại 17 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: Inspectorate Strategy and Science Institute (viết tắt là ISSI).

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

I. Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; 

II. nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động khoa học trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các nội dung khác có liên quan; 

III. quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học;

IV. giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong toàn ngành thanh tra;

V. xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin - tư liệu khoa học và thư viện của Thanh tra Chính phủ; biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật các ấn phẩm thông tin - tư liệu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành thanh tra;

VI. cung cấp các dịch vụ khoa học, dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

VII. tham gia đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra;

VIII. liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Định hướng nghiên cứu: Tập trung vào 03 trụ cột cơ bản:

I. Lý luận, pháp luật và thực tiễn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;

II. lý luận, pháp luật và thực tiễn về kiểm soát quyền lực;

III. lý luận, pháp luật và thực tiễn về quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp và quản trị xã hội phòng ngừa rủi ro.

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra hiện có 03 phòng nghiệp vụ với 100% cán bộ có trình độ đại học, trong đó có 11 thạc sĩ và 06 tiến sĩ trong các lĩnh vực luật học, chính sách công, hành chính học, kinh tế học, chính trị học.