...
Thông báo đề xuất Đề tài khoa học năm 2025
Ngày đăng:  18/01/2024 04:01 CH
...
Họp Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2022 - 2023: “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính”
Ngày đăng:  30/12/2023 08:50 SA
...
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”
Ngày đăng:  29/12/2023 02:10 CH
...
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra”
Ngày đăng:  27/12/2023 04:06 CH
...
Hội thảo tập huấn thí điểm tài liệu “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng trong bệnh viện và cơ sở y tế ở Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:  27/12/2023 03:15 CH
...
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 - 2023: “Việc xác định thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra nhà nước - Lý luận và thực tiễn”
Ngày đăng:  26/12/2023 08:50 SA
...
Thông báo đề xuất Đề tài khoa học năm 2025
Thực hiện Quy chế Quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TTCP ngày 18/3/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đề xuất đề tài khoa học năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.
Ngày đăng:  18/01/2024 04:01 CH
...
Họp Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2022 - 2023: “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính”
Ngày 29/12/2023, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ (Hội đồng nghiệm thu) đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2022 - 2023: “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính”. Đề tài do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Ban Nội chính Trung ương làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi họp.
Ngày đăng:  30/12/2023 08:50 SA
...
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”
Ngày 29/12/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT) chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” (Hội thảo) trong khuôn khổ Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. TS. Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện CL&KHTT - Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo; TS. Thái Thị Tuyết Dung và TS. Vũ Cao Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.
Ngày đăng:  29/12/2023 02:10 CH
...
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra”
Ngày 27/12/2023, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ (Hội đồng nghiệm thu) đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra”. Đề tài do bà Trần Thị Tú Uyên, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) làm chủ nhiệm. TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi họp.
Ngày đăng:  27/12/2023 04:06 CH