Tăng cường giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với quyền lực nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng
Các Nghị quyết của Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng các khoá gần đây đều luôn luôn nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương (khóa VII) đã nêu: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cho phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội". Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2/2004) nhấn mạnh: "Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết và thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng của mình, đề cao vai trò giám sát, hướng mạnh về cơ sở...".
Ngày đăng:  18/01/2024 09:34 SA
Kiểm soát chi phí không chính thức nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Chi phí không chính thức là thuật ngữ dùng để chỉ loại chi phí mà doanh nghiệp tự nguyện hoặc bị ép buộc chi trả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch với cơ quan nhà nước. Chi phí này không nằm trong yêu cầu của quy định pháp luật.
Ngày đăng:  18/01/2024 09:27 SA
Kiểm soát của Nhà nước và xã hội đối với việc thực thi quyền ban hành quyết định hành chính nhằm phòng, chống tham nhũng
Quyết định hành chính là một trong những phương tiện quan trọng nhất và phổ biến nhất trong hoạt động hành chính của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đạt được lợi ích công mong muốn và đảm bảo hoạt động thường xuyên, ổn định của tổ chức, cá nhân hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Bất kỳ quyết định hành chính nào cũng phải xuất phát từ chức năng quản lý và lý do, mục đích ban hành. Trong bài viết này, quyết định hành chính được hiểu giới hạn ở quyết định cá biệt, do cơ quan hành chính nhà nước ban hành với tư cách là người quản lý, điều hành để thiết lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ một tình huống pháp lý cụ thể, cá biệt, có hiệu lực áp dụng một lần cho một đối tượng cụ thể trên cơ sở quy định của pháp luật.
Ngày đăng:  18/01/2024 08:55 SA
Chính phủ mở - Sáng kiến về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ra đời năm 2011 là một sáng kiến quốc tế được ủng hộ mạnh mẽ toàn cầu nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và khuyến khích sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, góp phần tăng cường năng lực quản trị quốc gia, nâng cao chỉ số cạnh tranh và uy tín quốc gia và phòng chống tham nhũng hiệu quả.
Ngày đăng:  18/01/2024 08:49 SA
Quan điểm và giải pháp bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Ở Việt Nam, minh bạch (cùng với công khai), trách nhiệm giải trình trong kiểm soát quyền lực, PCTN đã từng bước được chủ trương, chính sách, pháp luật hóa. Đây cũng là những chủ đề ngày càng được nhận thức, nghiên cứu, bàn luận bởi các lực lượng khác nhau trong xã hội. Quan điểm về về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong kiểm soát quyền lực, PCTN ở nước ta vì vậy cũng dần định hình, phát triển.
Ngày đăng:  22/12/2023 10:44 CH
Giải pháp trong tổ chức và hoạt động của chính phủ và chính quyền địa phương nhằm phòng, chống tham nhũng có hiệu quả
Phòng chống tham nhũng (PCTN) là một lĩnh vực công tác luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua, công tác PCTN trên phạm vi cả nước đạt được những kết quả khá tích cực, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: "Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao". Để công cuộc đấu tranh PCTN hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ với quyết tâm cao. Mặc dù đã có nhiều thành tựu, song tư duy lý luận về PCTN ở nước ta hiện vẫn chưa hoàn thiện...
Ngày đăng:  22/12/2023 10:39 CH
Tăng cường giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với quyền lực nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng
Các Nghị quyết của Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng các khoá gần đây đều luôn luôn nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương (khóa VII) đã nêu: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cho phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội". Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2/2004) nhấn mạnh: "Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết và thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng của mình, đề cao vai trò giám sát, hướng mạnh về cơ sở...".
Ngày đăng:  18/01/2024 09:34 SA
Kiểm soát chi phí không chính thức nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Chi phí không chính thức là thuật ngữ dùng để chỉ loại chi phí mà doanh nghiệp tự nguyện hoặc bị ép buộc chi trả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch với cơ quan nhà nước. Chi phí này không nằm trong yêu cầu của quy định pháp luật.
Ngày đăng:  18/01/2024 09:27 SA
Kiểm soát của Nhà nước và xã hội đối với việc thực thi quyền ban hành quyết định hành chính nhằm phòng, chống tham nhũng
Quyết định hành chính là một trong những phương tiện quan trọng nhất và phổ biến nhất trong hoạt động hành chính của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đạt được lợi ích công mong muốn và đảm bảo hoạt động thường xuyên, ổn định của tổ chức, cá nhân hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Bất kỳ quyết định hành chính nào cũng phải xuất phát từ chức năng quản lý và lý do, mục đích ban hành. Trong bài viết này, quyết định hành chính được hiểu giới hạn ở quyết định cá biệt, do cơ quan hành chính nhà nước ban hành với tư cách là người quản lý, điều hành để thiết lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ một tình huống pháp lý cụ thể, cá biệt, có hiệu lực áp dụng một lần cho một đối tượng cụ thể trên cơ sở quy định của pháp luật.
Ngày đăng:  18/01/2024 08:55 SA
Chính phủ mở - Sáng kiến về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ra đời năm 2011 là một sáng kiến quốc tế được ủng hộ mạnh mẽ toàn cầu nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và khuyến khích sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, góp phần tăng cường năng lực quản trị quốc gia, nâng cao chỉ số cạnh tranh và uy tín quốc gia và phòng chống tham nhũng hiệu quả.
Ngày đăng:  18/01/2024 08:49 SA