Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật
Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều chủ thể trong bộ máy nhà nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành văn bản quy phạm pháp luật với hình thức, tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung, giá trị pháp lý khác nhau. Mỗi hình thức văn bản phải thực hiện theo một trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nhất định. Vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật cần được quan tâm nghiên cứu đảm bảo quyền lực nhà nước được kiểm soát hiệu quả, cơ chế kiểm soát quyền lực từng bước hoàn thiện, phù hợp với chủ trương của Đảng, tuân thủ những nguyên tắc nhất định và phải có giải pháp đồng bộ.
Ngày đăng:  31/05/2024 10:22 SA
Hoàn thiện chế định xử lí tài sản tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua cho thấy, bên cạnh việc phòng, chống hay xử lý chủ thể có hành vi tham nhũng thì các quy định của pháp luật về xử lý phần tài sản do hành vi tham nhũng gây ra cũng cần được hoàn thiện. Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung phân tích những quy định về tài sản tham nhũng và xử lý tài sản tham nhũng của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế định này.
Ngày đăng:  31/05/2024 10:06 SA
Nhận diện hành vi tham nhũng trong bệnh viện và cơ sở y tế
Y tế là hoạt động cơ bản, thiết yếu mà mỗi cá nhân đều có nhu cầu sử dụng trong suốt cuộc đời, đặc biệt, y tế là hoạt động quan trọng liên quan trực tiếp sức khỏe con người nên khả năng phản ứng với sự thay đổi của giá là rất hạn chế. Một khi người sử dụng đã mắc bệnh thì dù điều kiện kinh tế khó khăn vẫn phải sử dụng dịch vụ y tế. Từ đó cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực y tế là rất ổn định và có xu hướng gia tăng về cả chất lẫn lượng. Việc này tạo ra một nguồn nhu cầu liên tục và có xu hướng gia tăng vì những đòi hỏi ngày càng cao trong đời sống kinh tế thị trường. Trong khi đó, dịch vụ y tế công lập khó gia tăng nguồn cung một cách tự do mà phải dựa trên quy hoạch phát triển của địa bàn và các điều kiện cấp phép hoạt động khắt khe. Vì nhu cầu có xu hướng tăng nhưng nguồn cung không đáp ứng được nên dễ nảy sinh tham nhũng.
Ngày đăng:  13/05/2024 10:06 SA
Các loại hình báo chí ở Việt Nam hiện nay và điều kiện bảo đảm việc tiếp cận, khai thác, đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng của cơ quan báo chí
Báo chí Việt Nam là một phần không thể thiếu của đời sống xã hội và chính trị của đất nước, trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi trong suốt chiều dài lịch sử. Báo chí ở Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công chúng, truyền tải những ý kiến, quan điểm và suy nghĩ khác nhau của các nhà báo và các chuyên gia. Hiện nay, các báo chí ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh với các kênh truyền thông trực tuyến, sự giám sát và hạn chế từ Chính phủ. Việc tiếp cận, khai thác và đăng tải thông tin còn gặp nhiều khó khăn, làm giảm vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng.
Ngày đăng:  13/05/2024 10:03 SA
Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng
Hợp tác quốc tế là một trong những nội dung của quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua đã thể hiện quyết tâm chính trị trong nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng nói chung và thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng (đặc biệt từ sau giai đoạn phê chuẩn UNCAC năm 2009 - 2023).
Ngày đăng:  13/05/2024 09:50 SA
Tiếp cận kiểm soát tham nhũng trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam
Tham nhũng trong xây dựng pháp luật hay còn gọi là tham nhũng chính sách, tham nhũng chính trị là hình thức tham nhũng lớn, vô cùng phức tạp, là biểu hiện tha hóa quyền lực nhà nước ở mức độ cao nhất; có quan hệ mật thiết với lợi ích nhóm, “tư bản thân hữu”, “lũng đoạn nhà nước”; là biểu hiện của sự “bắt tay” giữa các chủ thể công, tư, nhóm lợi ích, nhóm thân hữu, các đảng phái chính trị (có thể cả trong và ngoài nước) nhằm trục lợi chính sách từ văn bản pháp luật. Các nghiên cứu, trao đổi, phản ánh, bình luận về hiện tượng tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật đã xuất hiện từ lâu ở Việt Nam, tuy nhiên, việc thực hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam dường như mới được khởi động. Bài viết chia sẻ một số quan niệm, nhận thức về bản chất, dấu hiệu, nguyên nhân, điều kiện phát sinh hiện tượng này góp phần phục vụ cuộc đấu tranh phòng, chống.
Ngày đăng:  13/05/2024 09:47 SA
Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật
Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều chủ thể trong bộ máy nhà nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành văn bản quy phạm pháp luật với hình thức, tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung, giá trị pháp lý khác nhau. Mỗi hình thức văn bản phải thực hiện theo một trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nhất định. Vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật cần được quan tâm nghiên cứu đảm bảo quyền lực nhà nước được kiểm soát hiệu quả, cơ chế kiểm soát quyền lực từng bước hoàn thiện, phù hợp với chủ trương của Đảng, tuân thủ những nguyên tắc nhất định và phải có giải pháp đồng bộ.
Ngày đăng:  31/05/2024 10:22 SA
Hoàn thiện chế định xử lí tài sản tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua cho thấy, bên cạnh việc phòng, chống hay xử lý chủ thể có hành vi tham nhũng thì các quy định của pháp luật về xử lý phần tài sản do hành vi tham nhũng gây ra cũng cần được hoàn thiện. Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung phân tích những quy định về tài sản tham nhũng và xử lý tài sản tham nhũng của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế định này.
Ngày đăng:  31/05/2024 10:06 SA
Nhận diện hành vi tham nhũng trong bệnh viện và cơ sở y tế
Y tế là hoạt động cơ bản, thiết yếu mà mỗi cá nhân đều có nhu cầu sử dụng trong suốt cuộc đời, đặc biệt, y tế là hoạt động quan trọng liên quan trực tiếp sức khỏe con người nên khả năng phản ứng với sự thay đổi của giá là rất hạn chế. Một khi người sử dụng đã mắc bệnh thì dù điều kiện kinh tế khó khăn vẫn phải sử dụng dịch vụ y tế. Từ đó cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực y tế là rất ổn định và có xu hướng gia tăng về cả chất lẫn lượng. Việc này tạo ra một nguồn nhu cầu liên tục và có xu hướng gia tăng vì những đòi hỏi ngày càng cao trong đời sống kinh tế thị trường. Trong khi đó, dịch vụ y tế công lập khó gia tăng nguồn cung một cách tự do mà phải dựa trên quy hoạch phát triển của địa bàn và các điều kiện cấp phép hoạt động khắt khe. Vì nhu cầu có xu hướng tăng nhưng nguồn cung không đáp ứng được nên dễ nảy sinh tham nhũng.
Ngày đăng:  13/05/2024 10:06 SA
Các loại hình báo chí ở Việt Nam hiện nay và điều kiện bảo đảm việc tiếp cận, khai thác, đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng của cơ quan báo chí
Báo chí Việt Nam là một phần không thể thiếu của đời sống xã hội và chính trị của đất nước, trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi trong suốt chiều dài lịch sử. Báo chí ở Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công chúng, truyền tải những ý kiến, quan điểm và suy nghĩ khác nhau của các nhà báo và các chuyên gia. Hiện nay, các báo chí ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh với các kênh truyền thông trực tuyến, sự giám sát và hạn chế từ Chính phủ. Việc tiếp cận, khai thác và đăng tải thông tin còn gặp nhiều khó khăn, làm giảm vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng.
Ngày đăng:  13/05/2024 10:03 SA